Biała księga techniczna Honeywell Convertastat Tp971a2183

Biała księga techniczna Honeywell Convertastat TP971A2183 to oficjalny dokument wyjaśniający, jak urządzenie to działa i jak należy je wykorzystywać. Dokument składa się z szczegółowych opisów i ilustracji, które pomagają w zrozumieniu, jak urządzenie zostało zaprojektowane i w jaki sposób powinno być używane. Zawiera on również szczegółowe informacje na temat typów czujników i elementów sterujących, które można wykorzystać do regulacji temperatury w budynku, jak również instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji urządzenia. Dokument jest ważnym źródłem informacji dla osób zajmujących się instalacją i używaniem Honeywell Convertastat TP971A2183.

Ostatnia aktualizacja: Biała księga techniczna Honeywell Convertastat Tp971a2183

Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać rygorystyczny wymóg płacenia za transakcje o wartości przewyższającej wartość 15 000 zł, zawartych z czynnymi podatnikami VAT, na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT (Biała Księga).

 • Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.
 • Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.
 • Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Biała księga podatników” – na stronie internetowej od 01. 09. 2019 r. udostępniona została baza danych podatników którzy byli lub są czynnymi podatnikami VAT https://www. pod a tki. gov. pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Od 1 stycznia 2020 tylko na te rachunki będzie można dokonywać przelewów związanych z działalnością gospodarczą. Za przelewy na inne konta wejdą sankcje karne w postaci WYRZUCENIE Z KOSZTÓW PŁATNOŚCI dokonanych na inne konto.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcjiokreślonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (wartość transakcji ponad 15. 000zł):

 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką) lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – BIAŁEJ KSIĘDZE – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Jakie dane zawiera Biała Księga?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 • W odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • Zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
 • Wykaz zawiera następujące dane podmiotów:

 • Firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • a) status podmiotu:

  a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

  b) zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

  3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

  4. Numer PESEL, o ile podmiot posiada;

  5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

  6. Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

  7. Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;

  8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

  9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

  10. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

  11. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
  Strona 2 z 13
  12. podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT; 13)numery rachunków rozliczeniowych, Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

  13. Numery rachunków rozliczeniowych.

  Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

  Autor:

  Andrzej Puchalski, członek Zarządu DGCS S. A

  BroszuryJęzykData ostatniej modyfikacji

   
   
  Aby przeglądać pliki PDF, trzeba mieć zainstalowany na komputerze bezpłatny program Adobe Acrobat Reader. Adobe i Adobe Acrobat Reader są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Można pobrać najnowszą wersję lub wersję z ułatwieniami obsługi.

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postacielektronicznej wykaz podmiotów VAT [1]: które nie zostałyzarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo którezostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT,zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, którychrejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykaziemożna sprawdzać podmioty na wybrany dzień, przypadający niewcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którympodmiot jest sprawdzany. Wykaz zawiera m. in. numery rachunkówrozliczeniowych [2] lub imiennych rachunków w spółdzielczejkasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem:otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnościągospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lubzgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniuSTIR [3].

  • [1] zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej nastronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwegodo spraw finansów publicznych
  • [2] o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  • [3] w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej

  Biała księga techniczna Honeywell Convertastat Tp971a2183

  Bezpośredni link do pobrania Biała księga techniczna Honeywell Convertastat Tp971a2183

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biała księga techniczna Honeywell Convertastat Tp971a2183

  Białe księgi techniczne