Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cpx10wn

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cpx10wn jest ważnym dokumentem, który zapewnia szczegółowy opis sposobu, w jaki produkt Hitachi Cpx10wn należy demontować po zakończeniu jego eksploatacji. Instrukcja ta może pomóc w uniknięciu poważnych szkód wynikających z niewłaściwego demontażu produktu. Instrukcja zawiera również informacje na temat wszystkich narzędzi, które należy użyć podczas demontażu, jak również odpowiednie środki bezpieczeństwa, które należy zachować podczas całego procesu. Instrukcja demontażu jest ważnym dokumentem, który może pomóc w uniknięciu poważnych szkód wynikających z niewłaściwego demontażu produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cpx10wn

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych lub grup energetycznych, na podstawie których mogą być wykonywane prace eksploatacyjne.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Biuro Administracyjne.

 1. Przedmiot zamówienia:
  opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych lub grup energetycznych, na podstawie których mogą być wykonywane prace eksploatacyjne, zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1210).
 2. Kryteria oceny ofert:
  O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
  Liczba punktów zostanie przyznana wg poniższego wzoru:
  Liczba punktów = Cmin/Cwn x 100
  Gdzie:
  Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn – cena badanej oferty.
 3. Warunki udziału.
  Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy:
 4. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie;
 5. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Warunki finansowe rozliczeń i płatności.
 • cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty;
 • wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po realizacji zamówienia;
 • zapłata nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego – w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego;
 • podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac podpisany przez zamawiającego bez zastrzeżeń;
 • rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
 • Dodatkowe informacje.
 • zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia;
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny;
 • umowy oraz zlecenia zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;
 • przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.
 • Okres związania ofertą – 30 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
 • Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Sposób przygotowania i termin składania ofert.
  Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione formularze ofertowe w formie skanu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bogdan. pl w terminie do dnia 31. 03. 2022r. do godz. 16. 00.
 • Załączniki:
  Formularz Ofertowy.
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

  TytułWersjaDane zmiany / publikacji
  Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych1. 023. 2022 17:42 Agata Kubel-Grabau

  Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

  Aby uruchomić automatyczne odkamienianie ekspresu, na panelu naciśnij ikonę „USTAWIENIA MENU”, a następnie ikonę startu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu:

  • wyjmij, opróżnij i włóż z powrotem tackę na skropliny oraz pojemnik na fusy. Jeśli używasz filtra zmiękczającego wodę, wyjmij pojemnik na wodę i usuń z niego filtr oraz wylej całą wodę,
  • wlej odkamieniacz do pojemnika na wodę (do poziomu oznaczonego na wewnętrznej stronie pojemnika literą „A”), dolej do pojemnika 1 litr wody (do poziomu oznaczonego literą „B”) i zamocuj go w ekspresie,
  • pod dyszami ekspresu umieść pusty pojemnik o pojemności co najmniej 2 l i naciśnij „OK”. Urządzenie automatycznie przeprowadzi proces odkamieniania (serię przerywanych płukań),
  • opróżnij pojemnik, do którego spłynęła woda z odkamieniaczem, wyjmij pojemnik na wodę, nalej do niego wody do poziomu „MAX” i wsuń z powrotem. Ponownie umieść pusty pojemnik pod dyszami ekspresu i naciśnij „OK”. Urządzenie przeprowadzi automatyczne płukanie wodą,
  • opróżnij pojemnik, do którego spłynęła woda. Wyjmij zbiornik na wodę, włóż do niego filtr (jeśli wcześniej został wyciągnięty), nalej wody do poziomu „MAX” i wsuń pojemnik z powrotem. Ponownie umieść pusty pojemnik pod dyszami urządzenia i naciśnij „OK” – urządzenie przeprowadzi drugie płukanie,
  • opróżnij pojemnik, do którego spłynęła woda, oraz tackę na skropliny. Wyjmij pojemnik na wodę, nalej do niego wody do poziomu „MAX” i wsuń z powrotem.

  ​​​​​​​

  Warto wiedzieć:

  • do prawidłowej konserwacji ekspresów De'Longhi niezbędny jest odkamieniacz w płynie EcoDecalk;
  • jeśli proces odkamieniania nie został dokończony (np. ze względu na przerwę w dostawie prądu), zalecane jest powtórzenie całego cyklu;
  • Po ukończeniu odkamieniania w pojemniku na fusy może się znajdować woda. Trzeba ją wylać, a pojemnik wytrzeć do sucha.

  Jak naprawić HYUNDAI: wystarczy wybrać swój model lub część samochodową

  Kategoria części samochodowych

  HYUNDAI instrukcje dotyczące naprawy i serwisowania

  • H-1

  • GENESIS

  • ix55

  • H350

  • XG

  • EQUUS / CENTENNIAL

  • H100

  • TIBURON

  • SANTAMO

  • S-COUPE

  • PALISADE

  • CRETA / ix25

  • PORTER

  • STELLAR

  • GRACE

  • NEXO

  • ASLAN

  HYUNDAI - samodzielna naprawa i serwis krok po kroku

  Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?

  Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.

  Filmy do naprawy HYUNDAI - lista odtwarzania od AUTODOC CLUB

  • Play all playlists

   HYUNDAI instrukcja naprawy samochodu | Lekcje wideo krok po kroku

  Wskazówki i triki do HYUNDAI

  Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

  Aby pobrać aplikację:

  • - zeskanuj kod QR
  • - pobierz z App Store
  • - pobierz z Google Play

  Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

  Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

  Samodzielna wymiana części w HYUNDAI

  Samodzielna naprawa Hyundaia: najczęściej spotykane usterki

  Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cpx10wn

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cpx10wn

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Hitachi Cpx10wn