Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Cal Flame Fpt S301

Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Cal Flame Fpt S301 jest idealna dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak zainstalować swój grill Cal Flame Fpt S301. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje krok po kroku, aby pomóc Ci przy instalacji swojego grilla i zaoszczędzić czas i wysiłek. Instrukcja zawiera również porady dotyczące tego, jak utrzymywać i pielęgnować Twój grill, aby zapewnić jak najlepszą wydajność i żywotność. Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Cal Flame Fpt S301 jest idealna dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się swoim grillem przez długie lata.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Cal Flame Fpt S301

Porady dotyczące zwiększania dostępności tablic

Dowiedz się, jak tworzyć tablice, z którymi wszyscy mogą łatwo pracować i zrozumieć.

  • Pamiętaj o dodaniu tekstu alternatywnego podczas wstawiania obrazu lub dokumentu. Zaznacz obraz, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Napisz krótkie zdanie lub dwa z opisem obrazu.

  • Pomocne jest również dodanie tekstu alternatywnego podczas korzystania z kształtów lub linii w celu objaśnienia znaczenia. Jeśli na przykład korzystasz z schematu blokowego lub piszesz problem z fizyką.

    Upewnij się, że istnieje duży kontrast między tekstem a kolorem tła. Na przykład użyj czarnego tekstu na białym tle lub jasnego tekstu na czarnym tle. 

    Aby zmienić tło tablicy, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Formatuj tło

    Aby zmienić kolor tekstu, zaznacz pole tekstowe i z menu kontekstowego wybierz pozycję Selektor kolorów tekstu.

Korzystanie z pól tekstowych, kształtów lub notatek programu Sticky Notes jest bardziej dostępne dla czytników zawartości ekranu niż pismo odręczne i diagramy.

Jeśli używasz animowanego obrazu GIF, dołącz tekst alternatywny.

Aplikacja Guides


Instrukcja obsługi na smartfona i tablet.

Instrukcje obsługi Mercedes-Benz na smartfona i tablet: aplikacja Guides Mercedes-Benz udostępnia na smartfonie lub tablecie funkcje wyszukiwania instrukcji dotyczących Twojego pojazdu oraz użyteczne wskazówki, m. in. na temat pomocy w razie awarii. Obecnie instrukcje obsługi nie są dostępne dla wszystkich klas pojazdów.

Instrukcja obsługi online

Wszystkie informacje na temat bezpiecznej obsługi. Także dla starszych modeli.

Poznać funkcje, zrozumieć obsługę, zdobyć doświadczenie: instrukcja obsługi online umożliwia interaktywny dostęp do różnorodnych informacji na temat Twojego samochodu. Poznaj istotne i interesujące szczegóły za pomocą tekstu, obrazu i przejrzystej animacji.

Mercedes me Adapter

Raz, dwa, trzy, połączony.

W ten sposób uruchomisz Mercedes me Adapter.

W ten sposób uruchomisz Mercedes me Adapter.

Niezależnie od tego, czy chcesz uruchomić Mercedes me Adapter po raz pierwszy lub szukasz pomocy w przypadku ponownego uruchomienia, np. po przeglądzie: nasza szczegółowa instrukcja krok po kroku pokaże Ci, jak w ciągu kilku minut połączyć się z Twoim Mercedesem.

- Można stosować każde naczynie zmateriału odpornego temperaturowo,jak np. brytfanna, garnek dopiecze-nia, forma szklana, rękaw lub torebkado pieczenia, garnek rzymski, blachauniwersalna, ruszt i/lub blacha dopieczenia i grillowania (jeśliwystępu-je) na blasze uniwersalnej.

- Rozgrzewanie komory urządzeniajest wymagane tylko w przypadkuprzyrządzania rostbefu lub polędwicy.

Ogólnie rozgrzewanie nie jestko-nieczne.

- Do pieczenia mięs stosowaćzamk-nięte naczynia do gotowania, np.

brytfannę. Mięso pozostaje w środkusoczyste. Komora urządzeniapozo-staje czystsza niż przy pieczeniu naruszcie. Pozostaje wystarczającodu-żo sosu pieczeniowego doprzyrzą-dzenia sosu,

- Gdy stosuje się rękaw lub torebki dopieczenia, przestrzegać instrukcji naopakowaniu.

- Gdy do pieczenia stosuje się rusztlub otwarte naczynie, chude mięsomożna posmarować tłuszczem,obło-żyć boczkiem lub nadziać.

- Przyprawić mięso i włożyć je dona-czynia do gotowania. Obłożyć jeskrawkami masła lub margaryny lubpolać olejem albo smalcem. Wprzy-padku dużej chudej pieczeni (2–3 kg)i tłustego drobiu dolać ok. 1/8 l wody.

- Nie dolewać zbyt dużo płynupod-czas pieczenia. Mięso gorzej sięwówczas przyrumieni.Przyrumienie-nie powstaje pod koPrzyrumienie-niec procesuprzyrządzania. Mięso uzyskadodat-kowe intensywne przyrumienienie,gdy mniej więcej po połowie czasuprzyrządzania zdejmie się przykrywkęz naczynia.

- Wyjąć potrawę z komory urządzeniapo zakończeniu pieczenia, przykryći odczekać czas spoczynkowy ok.

10 minut. Przy krojeniu będzie z niejwówczas wypływać mniej soku.

- Skórka drobiu będzie chrupiąca, gdyna 10 minut przed końcem pieczeniaposmaruje się ją lekko osoloną wodą.

Wskazówki dotyczące tabel z ustawieniami

Tabele ustawień znajdują się na końcutego dokumentu.

 Przestrzegać podanych zakresówtemperatur, poziomów i czasów.Na-leży przy tym uwzględnić naczynia dogotowania, wielkość kawałków mięsai przyzwyczajenia kulinarne.

Wybieranie temperatury 

 Ogólnie należy wybierać niższątem-peraturę. Przy temperaturachwyż-szych niż podane mięso będziewprawdzie brązowe, ale pozostanieniedopieczone.

 W przypadku programów Termona-wiew Plus , Pieczenie Plus  i Au-topieczenie  wybrać temperaturę ook. 20 °C niższą niż w programie

Pieczenie mięs

 W przypadku kawałków mięsa, któreważą więcej niż 3 kg, wybraćtempe-raturę o ok. 10 °C niższą, niż podanaw tabeli ustawień. Pieczenie będziewprawdzie trwało nieco dłużej, alemięso będzie upieczonerównomier-nie i uzyska równomier-niezbyt grubą skórkę.

 Przy pieczeniu na ruszcie należywy-brać temperaturę o ok. 10 °C niższą,niż przy pieczeniu w zamkniętymna-czyniu.

Wybieranie czasu trwania Czasy podane w tabeli ustawieńobo-wiązują, jeśli nie podano inaczej, dla nierozgrzanej komory urządzenia.

 Czas pieczenia można ustalić,mno-żąc (w zależności od rodzaju mięsa)wysokość pieczeni [cm] przez czasna wysokość [min/cm]:

- Wołowina/Dziczyzna: 15–18 min/cm- Wieprzowina/Cielęcina/Baranina:

12–15 min/cm

- Rostbef/Polędwica: 8–10 min/cm

 Z reguły po upływie najkrótszegopo-danego czasu należy sprawdzić, czypotrawa jest już gotowa.

Wskazówki

- W przypadku mięsa zamrożonegoczas przyrządzania ulegaprzedłuże-niu o ok. 20 minut na kg.

- Zamrożone mięso o wadze do ok.

1, 5 kg można piec bezwcześniejsze-go rozmrażania.

Wskazówki dotyczące pro-gramów

Przegląd wszystkich programów zprzy-należnymi wartościami proponowanymiznajduje się w rozdziale „Menu głównei podmenu“.

Wybrać program Grzanie dolne podko-niec czasu pieczenia, jeśli potrawa mabyć bardziej przyrumieniona odspodu.

Nie stosować do pieczenia mięspro-gramu Intensywny, ponieważ sospie-czeniowy będzie zbyt ciemny.

Programy automatyczne 

 Postępować według wskazówek nawyświetlaczu.

Termonawiew Plus  lubAutopie-czenie 

Te programy nadają się do pieczeniamięsa, ryb i potraw z drobiu z brązowąskórką, jak również do pieczeniarost-befu i polędwicy.

W programie Termonawiew Plus można stosować temperatury niższe niżw programie Grzanie górne i dolne ,ponieważ ciepło jest natychmiastroz-prowadzane w komorze urządzenia.

W programie Autopieczenie  komoraurządzenia jest najpierw nagrzewanapodczas fazy opiekania do bardzowy-sokiej temperatury opiekania (ok.

230 °C). Gdy tylko ta temperaturazo-stanie osiągnięta, piekarnik sam sięre-guluje w dół na ustawioną temperaturę

Pieczenie Plus 

Stosować ten program z wybranymtry-bem grzania do przyrządzania zewspo-maganiem wilgocią.

 Wsunąć potrawę na poziom 2.

Grzanie górne i dolne 

Ten program należy stosować doprzy-rządzania tradycyjnych przepisów. Przyprzepisach ze starszych książekku-charskich należy ustawić temperaturęo 10 °C niższą niż podana. Czasprzy-rządzania nie ulega zmianie.

Termonawiew Eco 

Stosować ten program doenergoosz-czędnego przyrządzania mniejszychilo-ści pieczeni lub potraw mięsnych.

 Wsunąć potrawę na poziom 2.

Pieczeniomierz

Za pomocą pieczeniomierza możnado-kładnie nadzorować temperaturęproce-su.

Sposób działania

Metalową końcówkę pieczeniomierzanależy wbić całkowicie w potrawę, ażpo uchwyt. W metalowej końcówceznajduje się czujnik temperatury, którymierzy temperaturę we wnętrzu potrawypodczas procesu przyrządzania.

Czujnik temperatury znajduje się wodległości ok. 2 cm od czubkameta-lowej końcówki pieczeniomierza. Wbićmetalową końcówkę w potrawę w takisposób, żeby czujnik temperaturyznajdował się w środku (patrz rozdział

„Ważne wskazówki dotycząceużytko-wania“).

Wzrost temperatury wewnętrznej wpo-trawie odzwierciedla jej stanprzyrzą-dzenia. W zależności od tego, czypo-trawa ma być mniej lub bardziejwypie-czona, należy ustawić niższą lubwyż-szą temperaturę wewnętrzną.

Temperaturę wewnętrzną możnausta-wić w zakresie do 99 °C. Danedotyczą-ce potraw i odpowiadających imtempe-ratur wewnętrznych można znaleźć wtabelach ustawień na końcu tegodoku-mentu.

Procesy z i bez pieczeniomierza mająporównywalne czasy trwania.

Przekazanie zmierzonej temperaturywewnętrznej do elektroniki piekarnikaodbywa się za pomocą sygnałuradio-wego transmitowanego pomiędzyna-dajnikiem w rączce pieczeniomierza ianteną odbiorczą w tylnej ściance, gdytylko potrawa z wbitympieczeniomie-rzem znajdzie się w komorzeurządze-nia.

Bezproblemowa transmisja sygnału jestzagwarantowana tylko przyzamknię-tych drzwiczkach piekarnika. Jeślipod-czas trwania procesu zostaną otwartedrzwiczki, żeby np. polać pieczeń,prze-syłanie sygnału zostanie wstrzymane.

Będzie ono kontynuowane dopiero po

ka sekund, zanim aktualna temperaturawewnętrzna zostanie znowu pokazanana wyświetlaczu.

Czujnik temperatury zostanieznisz-czony przy temperaturzeprzekracza-jącej 100 °C. Jeśli pieczeniomierzznajduje się w potrawie, niewystępu-je ryzyko uszkodzenia, ponieważtemperatura wewnętrzna potrawymoże zostać ustawiona tylko do99 °C.

Gdy nie korzysta się zpieczeniomie-rza, nie należy go pozostawiać wko-morze podczas trwania procesu, leczzawsze wkładać do schowka wdrzwiczkach.

Możliwości zastosowaniapieczenio-mierza

W niektórych programachautomatycz-nych i zastosowaniach specjalautomatycz-nychzo-staną Państwo poproszeni ozastoso-wanie pieczeniomierza.

Poza tym można go równieżzastoso-wać w programach własnych oraz wnastępujących programach:

- Autopieczenie - Termonawiew Plus - Intensywny 

- Grzanie górne i dolne 

- Pieczenie Plus + Autopieczenie - Pieczenie Plus + Termonaw. Plus - Pieczenie Plus + Intensywny - Pieczenie Plus + Grzanie g. /dol. 

Ważne wskazówki dotycząceużytko-wania

W celu zapewnienia optymalnegosposobu działania proszębezwzględ-nie przestrzegać poniższychwska-zówek.

Metalowa końcówka pieczeniomierzamoże się odłamać.

Nie wykorzystywać pieczeniomierzado przenoszenia potrawy.

- Nie stosować metalowych naczyń dogotowania o wysokiej i wąskiejfor-mie, ponieważ mogą one osłabiaćsy-gnał radiowy.

- W przypadku pieczeniomierzabez-przewodowego należy unikaćmetalo-wych przedmiotów powyżejpiecze-niomierza, jak pokrywa brytfanny,fo-lia aluminiowa lub ruszt i blachauni-wersalna na wyższym poziomiewsu-wania. Można natomiast stosowaćpokrywę szklaną.

- Nie stosować równocześnie innegometalowego termometru do potraw.

- Unikać zanurzania uchwytupiecze-niomierza w sosie pieczeniowym lubkładzenia go na potrawie lub nakra-wędzi naczynia.

- Mięso można położyć w garnku lubna ruszcie.

- Metalowa końcówka pieczeniomierzamusi być całkowicie wbita w potrawęaż po uchwyt, tak żeby czujniktem-peratury osiągał mniej więcej jejśro-dek. Uchwyt powinien być przy tym

- W przypadku drobiu dobrymmiej-scem do wbicia metalowej końcówkijest najgrubsze miejsce w okolicachpiersi. W tym celu ścisnąć pierśpo-między palcem wskazującym ikciu-kiem, żeby znaleźć najgrubszemiej-sce.

- Metalowa końcówka nie możedoty-kać kości i nie może być wbita wszczególnie tłuste miejsce. Tkankatłuszczowa i kości mogądoprowa-dzić do wcześniejszego wyłączenia.

- Przy mocno marmurkowym,przero-śniętym mięsie należy wybrać wyższąwartość z podanego w tabelachusta-wień zakresu temperaturwewnętrz-nych.

- Przy zastosowaniu folii aluminiowej,rękawa lub torebek do pieczenia wbićpieczeniomierz przez folię do środkapotrawy. Pieczeniomierz możnarów-nież umieścić w folii wraz z mięsem.

Proszę przy tym również przestrzegaćwskazówek producenta folii.

- W bardzo płaskie potrawy, jak np.ry-by, pieczeniomierz może zostać wbityprawie wyłącznie poziomo. Z tegopowodu bardzo płaskie potrawynale-ży przyrządzać w naczyniach ze szkłalub ceramiki, ponieważ ściankimeta-lowych naczyń mogłyby zakłócać

Gdy pieczeniomierz przestanie byćrozpoznawany podczas procesu, nawyświetlaczu pojawi się odpowiednikomunikat. Zmienić pozycjępiecze-niomierza w potrawie.

Stosowanie pieczeniomierza

 Wyjąć pieczeniomierz ze schowka w

 Wbić metalową końcówkępieczenio-mierza całkowicie w potrawę, aż pouchwyt.

Jeśli przyrządza się równocześnie kilkakawałków mięsa, pieczeniomierz należywbić w najgrubszy kawałek.

Uchwyt powinien być skierowanyuko-śnie do góry.

 Wsunąć potrawę do komory

 Zamknąć drzwiczki.

 Wybrać program lub programauto-matyczny.

 Ustawić temperaturę lub temperaturęwewnętrzną, jeśli potrzeba.

W przypadku programówautomatycz-nych wartości temperaturwewnętrz-nych są wstępnie ustalone.

Proszę postępować wedługwska-zówek na wyświetlaczu.

Proces przyrządzania zakończy się, gdytylko zostanie osiągnięta temperaturawewnętrzna.

Niebezpieczeństwo zranień przezgorące powierzchnie.

Uchwyt pieczeniomierza może byćgorący. Można się o niego oparzyć.

Zakładać rękawice do gorącychgarnków przy wyjmowaniupiecze-niomierza.

Wskazówka: Jeśli po osiągnięciutem-peratury wewnętrznej potrawa nie jestjeszcze przyrządzona zgodnie zoczeki-waniami, należy wbić pieczeniomierz winnym miejscu lub zwiększyćtempera-turę wewnętrzną i powtórzyć proces.

Późniejsze uruchamianie procesuprzyrządzania z pieczeniomierzemIstnieje również możliwośćzaprogramo-wania późniejszego uruchomieniapro-cesu.

 Wybrać Start o.

Czas zakończenia można oszacować wprzybliżeniu, ponieważ czas trwaniaprocesu z pieczeniomierzem jest mniejwięcej taki sam, jak czas trwaniaproce-su bez pieczeniomierza.

Nie można ustawić czasów Czas trwania

i Gotowe o, ponieważ łączny czas zależyod osiągnięcia temperaturywewnętrz-nej.

Wskazanie czasu pozostałego

Gdy temperatura ustawiona dla procesujest wyższa niż 140 °C, po określonymczasie pojawia się pozostały,szacunko-wy czas trwania procesu (czaspozosta-ły). Ten czas pozostały jest równieżpo-kazywany przy korzystaniu zzastoso-wania specjalnego Pieczenie delikatne,w którym przyrządzanie odbywa się wniskich temperaturach.

Czas pozostały jest wyliczany zusta-wionej temperatury procesu, ustausta-wionejtemperatury wewnętrznej i przebieguwzrostu temperatury wewnętrznej.

Czas pozostały pokazywany napocząt-ku stanowi wartość szacunkową.Ponie-waż czas pozostały jest wciąż obliczanyod nowa podczas trwania procesu,wskazania są stale korygowane i stająsię coraz dokładniejsze.

Wszelkie informacje dotyczące czasupozostałego zostają skasowane, gdyzmieni się temperaturę procesu lubtemperaturę wewnętrzną, albo gdyzo-stanie wybrany inny program. Jeślidrzwiczki urządzenia były dłużejotwar-te, czas pozostały jest znowu ponownieobliczany.

Gdy grilluje się przy otwartychdrzwiczkach, gorące powietrze zko-mory urządzenia nie jest więcejauto-matycznie wyprowadzane przezwentylator chłodzący i schładzane.

Elementy sterowania stają sięgorą-ce.

Zamykać drzwiczki przy grillowaniu.

Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Cal Flame Fpt S301

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Cal Flame Fpt S301

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Cal Flame Fpt S301