Instrukcje bezpieczeństwa 2heat Rf Series

Instrukcje bezpieczeństwa 2heat RF Series zapewniają szczegółowe wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania konkretnych modeli urządzeń 2heat RF Series. Obejmują one informacje o bezpiecznym i wydajnym ładowaniu, użytkowaniu i przechowywaniu urządzeń, a także instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji. Instrukcje te zawierają również ważne informacje dotyczące zapobiegania obrażeniom i zapobiegania pożarom, a także zawierają wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania w przypadku awarii lub w przypadku używania tych urządzeń w nieodpowiednich warunkach.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa 2heat Rf Series

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Co to jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to opracowanie, które szczegółowo określa warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz opisuje między innymi sposoby ewakuacji, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, a także zasady bezpieczeństwa pożarowego. Składa się z części opisowej oraz opracowania graficznego. Jest to obowiązkowy dokument według przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla jakich budynków?

Podstawowym dokumentem regulującym oraz opisującym wymagania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie nakłada obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla wyżej wymienionych budynków, w których spełniony jest jeden z poniższych warunków:

występuje strefa zagrożenia wybuchem,
kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków mają obowiązek aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego raz na 2 lata lub w przypadku:

zmiany sposobu użytkowania obiektu,
zmiany lub rozpoczęcia procesu technologicznego,
innej zmiany wpływającej na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania wszystkich pracowników budynku z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Poprawnie wykonana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymaganiami z przedmiotowego rozporządzenia powinna zawierać:

warunki ochrony przeciwpożarowej,
opis wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania (problematykę ewakuacji poruszaliśmy tutaj),
sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie,
wskazanie osób wykonywujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w praktyce

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi ważny element dla strażaków podczas działań związanych z akcją ratowniczą. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej mogą poprosić o przedstawienie powyższego dokumentu w celu jego użycia. To cenne źródło informacji dla Kierującego Działaniem Ratowniczym.

Zawarte w dokumencie informacje pozwalają na:

zlokalizowanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, kotłowni itp.,
rozpoznanie poszczególnych pomieszczeń,
usprawnienie procesu ewakuacji budynku,
usprawnienie przeszukania poszczególnych kondygnacji,
zlokalizowanie niezbędnych urządzeń przeciwpożarowych np. przeciwpożarowych wyłączników prądu, dźwigów dla ekip ratowniczych, centrali SSP,
odnalezienie hydrantów w celu zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia wodnego,
ustalenie substancji niebezpiecznych pożarowo znajdujących się w budynku
rozpoznanie procesów technologicznych,
sprawdzenie wytrzymałości ogniowej elementów rozdzielających strefy pożarowe,
ustalenie osób funkcyjnych i ich danych,
zlokalizowanie miejsca zbiórki do ewakuacji.

To tylko kilka z wielu możliwości, które podczas działań ratowniczych zapewnia prawidłowo wykonana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Jest to istotny element akcji ratowniczej, gdy w obiekcie nie działa całodobowa obsługa. W takich sytuacjach strażacy wyłącznie na siebie, a szczegółowe informacje mogą uzyskać jedynie poprzez wykorzystanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas kilku działań ratowniczych, w których uczestniczyliśmy jako dowodzący akcją ratowniczą, skorzystanie z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pozwoliło nam uzyskać kluczowe informacje dotyczące budynku, w którym wybuchł pożar. pl/wp-content/uploads/2022/02/62-1024x683. png" alt="pożar" width="1024" height="683" srcset="https://safe-on. png 1024w, https://safe-on. pl/wp-content/uploads/2022/02/62-300x200. png 300w, https://safe-on. pl/wp-content/uploads/2022/02/62-768x512. png 768w, https://safe-on. pl/wp-content/uploads/2022/02/62-1536x1024. png 1536w, https://safe-on. pl/wp-content/uploads/2022/02/62-2048x1365. png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/>

Kilka wskazówek do zapamiętania:

 pamiętaj o konieczności wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przed oddaniem budynku do użytku,
pamiętaj, aby jeden egzemplarz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego był umieszczony na portierni,
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w budynku bez stałej obsługi powinna być z lokalizowana w miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych,
wymagaj od sporządzającego instrukcję rzetelnego wykonania popartego wizją lokalną budynku,
pamiętaj o aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego po każdej zmianie sposobu użytkowani obiektu,
zwracaj uwagę na jakość wykonania części graficznej – rysunki powinny być wykonane w sposób czytelny.

#safeonradzi #safeon #instrukcja bezpieczeństwa pożarowego #bezpieczeństwo pożarowe #ppoż warszawa #ppoż kielce #instrukcja ppoż

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wskazują na to, że obowiązek zadbania o właściwy stan ochrony przeciwpożarowej a przy tym użytkowników budynku, spoczywa na właścicielach obiektów bądź ich zarządcach lub innych użytkownikach obiektów albo ich części stanowiących strefy pożarowe. Jednym z obowiązków zawartych w polskim prawie, jest sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej m. in. plany obiektów, systemy sygnalizacji pożarowej, umiejscowienie w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych oraz postępowanie na wypadek pożaru. Co jeszcze powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i czy obowiązek jej opracowania dotyczy również Ciebie?

Kto ma obowiązek opracowania instrukcji przeciwpożarowej obiektu?

Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wskazuje, że obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji ppoż. spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów albo ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Są to obiekty:

 • użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • produkcyjne,
 • magazynowe,
 • inwestorskie.

Powyższe Rozporządzenie wyjaśnia także, kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest konieczna. Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie dotyczy nas w przypadku, gdy:

 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekroczyła 1500 m3,
 • kubatura brutto budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową nie przekroczyła 1000 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej danego obiektu (innego niż budynek) nie przekroczyła 1000 m2.
 • w obiekcie nie występuje strefa zagrożenia wybuchem (jeżeli w danym obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem to instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana bez względu na ww. limity objętości oraz powierzchni),

Zgodnie z powyższym, jeżeli w obiekcie, który nie jest budynkiem powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie niezbędna. Podobnie będzie w przypadku kubatury brutto budynku lub jego części, przekraczającej 1000 m3. Warunki te może spełniać także obiekt, na terenie którego znajduje się Twoja firma. Sprawdź, czy również potrzebujesz opracowania takiego dokumentu, ponieważ za brak instrukcji, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, grozi kara aresztu, grzywny bądź nagany.

Przepisy określają nie tylko to, kto jest zobowiązany do posiadania i wdrożenia instrukcji, ale także wytyczne na temat tego, co instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać, kto może ją sporządzić, kiedy aktualizować i gdzie należy ją umieścić.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać takie informacje, jak:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

W tym samym Rozporządzeniu przeczytamy również, gdzie powinien znajdować się dokument. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy, zgodnie z ust. 9, umieścić w miejscu, które jest dostępne dla ekip ratowniczych. Według polskich przepisów prawnych, musimy również umieścić w widocznych dla użytkowników budynku miejscach instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych i wymaganych informacji.

Pomożemy Ci w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacja

Jeżeli obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jest również Twoim obowiązkiem, powinieneś wiedzieć, kto może zajmować się wykonywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także kiedy konieczna jest jej aktualizacja.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – kto może opracować dokument?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, opracowana przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z ustawą osoby, które wykonują czynności z zakresu ochrony ppoż. muszą spełnić jeden z poniższych warunków:

 • posiadają tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa,
 • posiadają tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r.,
 • dyplom studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto powierzyć ekspertom, którzy mają nie tylko potrzebne wykształcenie, ale również doświadczenie. Gwarantuje to, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana zostanie starannie i z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych szczegółów, a osoba odpowiedzialna za ochronę ppoż. odpowiednio zadba o bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Kiedy należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Kolejnym obowiązkiem w kwestii instrukcji jest jej aktualizowanie. Według zapisów obowiązujących w polskim prawie, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji przynajmniej raz na dwa lata. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy również zaktualizować, jeżeli zmieni się sposób użytkowania obiektu, lub nastąpi zmiana procesu technologicznego, przy czym zmiany te mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy także Ciebie? Chcesz powierzyć jej sporządzenie wykwalifikowanym, doświadczonym specjalistom, którzy zadbają o jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci sprawdzą jakim wymogom prawnym podlegasz, a jeśli będzie taka potrzeba pomogą opracować dokumentację, która pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz mienia firmy i przygotują dla Ciebie instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Instrukcje bezpieczeństwa 2heat Rf Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa 2heat Rf Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa 2heat Rf Series