Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Dell U2421e

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Dell U2421e jest niezawodnym źródłem informacji o bezpieczeństwie dotyczącym monitora Dell U2421e. Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i profesjonalnego użytkowania monitora. Instrukcja zawiera również informacje na temat instalacji, konfiguracji i utrzymania monitora. Książka z instrukcjami bezpieczeństwa oferuje wszystkie niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego użytkowania monitora Dell U2421e. Jeśli użytkownik potrzebuje dodatkowych informacji dotyczących monitora Dell U2421e, powinien odwiedzić witrynę internetową firmy Dell lub skontaktować się z lokalnym centrum wsparcia technicznego.

Ostatnia aktualizacja: Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Dell U2421e

Powrót do spisu treś

ci

Przed rozpoczęciem pracy we wnętrzu komputera

Dell™ Latitude™ E6500 Instrukcja serwisowa

Zalecane narzędzia

Informacje istotne dla bezpieczeństwa użytkownika

Wyjmowanie akumulatora

Instalowanie akumulatora


W niniejszym rozdziale opisano procedury dotyczące wymontowywania i instalowania podzespołów komputera. O ile nie podano inaczej, dla każdej procedury
przyjęto następujące założenia:

l

Użytkownik wykonał czynności opisane w rozdziale

Przed rozpoczęciem pracy we wnętrzu komputera

.

Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące

bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) w witrynie www. dell. com pod
adresem www. com/regulatory_compliance.

Instalowany element został uprzednio wymontowany z komputera, o ile był w nim zainstalowany.

Zalecane narzędzia

Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:

Mały wkrętak z płaskim grotem

Wkrętak krzyżakowy

Mały rysik z tworzywa sztucznego

Aktualizacja pamięci Flash BIOS (zobacz informacje zamieszczone w witrynie Pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support. euro. com)

Informacje istotne dla bezpieczeństwa użytkownika

Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi
bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje
o zgodności z przepisami prawnymi) w witrynie www. com pod adresem www.

1.

W celu uniknięcia zarysowania pokrywy komputera należy pracować na płaskiej i czystej powierzchni roboczej.

2.

Wyłącz komputer.

W systemie Windows XP: kliknij Start®

Shutdown (Wyłącz)® Shutdown (Wyłącz).

W Microsoft Windows Vista: kliknij Start

, kliknij strzałkę obok ikony

, a następnie kliknij polecenie Shut Down (Zamknij system), aby

wyłączyć komputer.

3.

Odłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia od gniazdek elektrycznych.

4.

Odłącz od komputera wszystkie kable telefoniczne i sieciowe.

UWAGA:

Kolor komputera i niektórych czę ś

ci może różnić się od pokazanych w tym dokumencie.

OSTRZEŻENIE:

Wiele rodzajów napraw powinno być 

wykonywanych tylko przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. Użytkownik powinien

wykonywać zadania związane z rozwiązywaniem problemów i dokonywaniem prostych napraw tylko w takim zakresie, w jakim zezwala na to 
dokumentacja produktu, lub jeśli został odpowiednio poinstruowany telefonicznie lub drogą internetową przez przedstawiciela działu pomocy
technicznej. Uszkodzenia powstałe na skutek czynności serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell nie są objęte gwarancją na urządzenie.
Należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi z produktem i przestrzegać ich.

Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na

nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu komputera).

Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy chwytać 

za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki.

Odłączając kabel, należy ciągnąć za wtyczkę lub uchwyt, a nie za kabel. Złącza kabli z zatrzaskiem należy otwierać przez ściśnięcie

zatrzasków do ś

rodka. Przed podłączeniem kabli należy się upewnić, że oba złącza są prawidłowo zorientowane i ustawione naprzeciw siebie, aby

zapobiec uszkodzeniu złącza i/lub styków.

Upewnij się, że komputer jest wyłączony, a nie w jednym z trybów zarządzania energią. Jeśli nie można zamknąć komputera za pomocą 

odpowiednich funkcji systemu operacyjnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy.

Odłączając kabel sieciowy, należy najpierw odłączyć go od komputera, a następnie od ściennego gniazdka sieciowego.

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Samodzielna naprawa samochodu? Żaden problem z AUTODOC!

Kategoria części samochodowych

Darmowe wskazówki dotyczące naprawy samochodu

Jak samodzielnie naprawić swój samochód: wskazówki i sztuczki

Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?

Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.

Wskazówki od AUTODOC CLUB

AUTODOC CLUB — Profesjonale poradniki wymiany 🛠️

Wykwalifikowane wsparcie

Nasze poradniki w formacie PDF i wideo opierają się na wieloletnim doświadczeniu naszych profesjonalnych mechaników samochodowych.Zawarte w nich informacje pomogą Ci w samodzielnej wymianie części i materiałów eksploatacyjnych w Twoim pojeździe.Poznaj wszystkie sekrety udanej, szybkiej i niedrogiej naprawy i serwisowania samochodu.

Darmowy dostępPonad 17406 instrukcji w formacie PDF i ponad 3487 filmików instruktażowych dotyczących wymiany części i materiałów eksploatacyjnych jest dostępnych dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników absolutnie za darmo.Specyficzne cechy konstrukcyjne różnych części i układów samochodu, szczegóły montażu i demontażu, wykaz wszystkich narzędzi, materiałów i akcesorii potrzebnych do naprawy - nie musisz już więcej tracić czasu na wyszukiwaniu tych wszystkich przydatnych informacji na różnych stronach internetowych.

Wygodny formatWysokiej jakości filmy wideo, szczegółowe ilustracje pokazujące każdy krok w instrukcjach PDF - to wszystko jest bogate w informacje, proste i przejrzyste.Dodaj metody wymiany, które najbardziej Ci się spodobały do swoich ulubionych, aby mieć do nich łatwy dostęp.Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje za pomocą jednego kliknięcia

Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

Aby pobrać aplikację:

  • - zeskanuj kod QR
  • - pobierz z App Store
  • - pobierz z Google Play

Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Dell U2421e

Bezpośredni link do pobrania Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Dell U2421e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Dell U2421e