Podręcznik wdrażania Aeg Abe8122vnc

Podręcznik wdrażania Aeg Abe8122vnc to kompleksowe instrukcje, które można wykorzystać do wdrożenia i konfiguracji systemu Aeg Abe8122vnc. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje do rozpoczęcia działania, w tym instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia, konfiguracji sieci, ustawień zabezpieczeń i innych. Podręcznik stanowi również dokładny przegląd funkcji, które są dostępne w Aeg Abe8122vnc, w tym opcje zarządzania dostępem, monitorowania i tworzenia raportów. Dzięki Podręcznikowi wdrażania Aeg Abe8122vnc użytkownicy są w stanie szybko i efektywnie wdrożyć i konfigurować system, aby spełniał ich wymagania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Aeg Abe8122vnc

Podrêcznik wdra¿ania

ISO 9001:2000

Autor: S³awomir Wawak

ISBN: 978-83-246-0515-6

Format: A5, stron: 216

Samodzielnie przygotuj dokumentacjê ISO

• Wymagania normy ISO 9001:2000

• Wdra¿anie ISO z audytorem wewnêtrznym i zewnêtrznym

• Wybór aplikacji do zarz¹dzania elektronicznym obiegiem dokumentów

ISO mo¿e byæ stert¹ zbêdnych formularzy albo systemem, który doceni¹ wszyscy

pracownicy (a nie tylko klient, „pod” którego ISO jest wdra¿ane). To zale¿y od sposobu

wdra¿ania ISO. Podczas wdra¿ania wœród cz³onków organizacji rodzi siê fundamentalne

pytanie: „Po co nam ISO? ”. Szanse na powodzenie s¹ tym wiêksze, im lepiej wdro¿eniowcy

potrafi¹ pokazaæ pracownikom korzyœci z ISO i odpowiedzieæ na ich w¹tpliwoœci.

Niniejsza ksi¹¿ka jest pomoc¹ dla ka¿dego, kto zamierza podj¹æ siê misji, jak¹ jest

wdra¿anie ISO.

W tej ksi¹¿ce S³awomir Wawak omawia proces wdra¿ania ISO. Wskazuje, na co zwróciæ

szczególn¹ uwagê. Wyjaœnia to, co w praktyce wdra¿ania powoduje nieporozumienia

i b³êdy. Celem tej ksi¹¿ki jest przygotowanie Ciebie do samodzielnego sporz¹dzenia

dokumentacji ISO.

G³ówne zagadnienia poruszane w ksi¹¿ce to:

• tworzenie polityki jakoœci w organizacji,

• ulepszanie systemów motywacyjnych,

• mapowanie procesów organizacji,

• analiza sprawdzonych systemów i technik jakoœci: just in time, Kaizen i innych,

• dostosowanie obiegu informacji do ISO,

• przygotowanie organizacji do auditu zatwierdzaj¹cego.

Spis treści

Wstęp...................................................................................................... 7

1. Pojęcie jakości....................................................................................... 9

Definicja jakości.................................................................................................. 9

Geneza normalizacji systemów jakości........................................................... 15

Podstawowe zastosowania norm ISO serii 9000.................................... 21

Nowelizacja norm ISO serii 9000................................................................... 25

Pięć poziomów dojrzałości organizacji......................................................... 30

Osiem zasad zarządzania.................................................................................. 31

Orientacja na klienta.................................................................................... 31

Przywództwo................................................................................................. 34

Zaangażowanie pracowników.................................................................... 35

Podejście procesowe..................................................................................... 36

Systemowe podejście do zarządzania........................................................ 37

Ciągłe doskonalenie..................................................................................... 37

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów............................................ 38

Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami............................................. 39

Metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością.................................... 40

Podejście do wdrażania systemu................................................................ 40

Etapy budowy i wdrażania systemu............................................................ 41

Szkolenie pracowników.............................................................................. 46

4

Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000

Diagnoza procesów w organizacji............................................................. 50

Pisanie dokumentacji systemu................................................................... 52

Weryfikacja wdrożenia systemu................................................................. 65

Certyfikacja systemów zarządzania................................................................ 65

2. Wymagania normy ISO 9001:2000.................................................. 71

Podstawowe wymagania.................................................................................... 71

Model systemu zarządzania jakością......................................................... 71

Nadzór nad dokumentacją......................................................................... 73

Nadzór nad zapisami.................................................................................. 77

Odpowiedzialność kierownictwa................................................................... 79

Zaangażowanie kierownictwa.................................................................... 79

Orientacja na klienta................................................................................... 80

Polityka jakości.............................................................................................. 81

Planowanie i ustalanie celów...................................................................... 82

Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja...................................... 84

Przegląd zarządzania................................................................................... 86

Zarządzanie zasobami...................................................................................... 87

Zasoby ludzkie.............................................................................................. 87

Infrastruktura i

środowisko

pracy............................................................. 89

Realizacja wyrobu lub usługi............................................................................ 91

Planowanie realizacji wyrobu...................................................................... 91

Procesy związane z klientem....................................................................... 92

Projektowanie i rozwój................................................................................ 94

Zakupy........................................................................................................... 96

Produkcja i dostarczanie usługi............................................................... 102

Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.............. 105

Pomiary, analizy i doskonalenie................................................................... 107

Pomiar zadowolenia klienta..................................................................... 107

Audit wewnętrzny...................................................................................... 109

Monitorowanie procesów i wyrobów...................................................... 121

Nadzór nad wyrobem niezgodnym.......................................................... 121

Analiza danych........................................................................................... 122

Działania korygujące.................................................................................. 123

Działania zapobiegawcze........................................................................... 123

5

3. Metody i techniki............................................................................. 125

Wykres Ishikawy............................................................................................... 125

FMEA................................................................................................................ 130

QFD................................................................................................................... 132

Wykres Pareto................................................................................................... 137

Koła jakości....................................................................................................... 139

Benchmarking................................................................................................. 140

Just in time........................................................................................................ 141

Kaizen i hoshin kanri...................................................................................... 145

Kreowanie kultury organizacyjnej................................................................ 147

Modyfikacja systemu motywacyjnego.......................................................... 153

Organizacja pracy zespołowej........................................................................ 157

4. Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością................... 165

Przepływ informacji w systemie jakości........................................................ 165

Określenie systemu..................................................................................... 165

Struktura systemu....................................................................................... 169

Wykorzystanie Open Source w firmie......................................................... 182

Zakres zastosowania wolnego oprogramowania.................................... 183

Koszty zmiany oprogramowania.............................................................. 185

Przykłady aplikacji........................................................................................... 186

DocMGR (wersja 0. 49) — zarządzanie dokumentami........................ 187

Gantt Project (wersja 1. 10. 3) — planowanie i realizacja

przedsięwzięć........................................................................................... 188

OpenCRX (wersja 1. 5. 0) — zarządzanie relacjami z klientem............ 189

Knowledge Tree (wersja 2. 0. 0) — zarządzanie informacjami.............. 190

eDMS (wersja 1. 4) — zarządzanie dokumentami............................... 191

Paper Harbour (wersja 1. 4) — zarządzanie dokumentami................ 193

Bibliografia........................................................................................ 195

Skorowidz.......................................................................................... 205

Wymagania normy

Podstawowe wymagania

Model systemu zarządzania jakością

Norma ISO 9001:2000 wprowadziła zupełnie inną strukturę w stosunku do

poprzednich edycji. Wynika ona z podejścia procesowego, po raz pierwszy

zastosowanego w tej normie. Zmienia to diametralnie podejście do syste-

mów jakości: punkt ciężkości przeniósł się ze „starania się” na zarządzanie.

Podejście procesowe opiera się na tak zwanej pętli Deminga: zaplanuj — wy-

konaj — sprawdź — popraw (PDCA). Norma ISO 9001 została tak zapro-

jektowana, aby tworzyła spójną parę z normą ISO 9004. Ta ostatnia uzu-

pełnia system o elementy niewymagane do uzyskania certyfikatu, ale nie-

zbędne do doskonalenia systemu. Norma jest także zgodna w strukturze

i wymaganiach z normą zarządzania

środowiskowego

— ISO 14001:1996.

Poniższy rysunek przedstawia podejście procesowe stosowane w normie ISO

9001:2000 (rysunek 2. 1).

Przed zarejestrowaniem urządzeń należy wybrać jeden z przedstawionych poniżej typów rejestracji.

Automatyczna rejestracja urządzenia

Automatyczna rejestracja urządzenia jest przeznaczona do urządzeń należących do organizacji. Automatyczna rejestracja urządzenia pozwala organizacjom konfigurować i zarządzać urządzeniami od momentu wyjęcia z pudełka. Możesz także używać wszystkich dostępnych pakietów danych oraz ograniczeń zdefiniowanych przez Apple. Masz także opcję zapobiegania usuwania profilu MDM przez użytkownika.

Rejestracja urządzenia

Rejestracja urządzenia pozwala organizacjom umożliwiać użytkownikom ręczne rejestrowanie urządzeń w rozwiązaniu MDM, a następnie pozwala na zarządzanie wieloma aspektami korzystania z tych urządzeń — w tym możliwością wymazania urządzenia. Na komputerach Mac z systemem macOS 11 lub nowszym rejestracja urządzenia wymusza także nadzór nad komputerem Mac.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów rejestracji oraz wdrażania Auto Advance, zobacz: Rejestracja urządzenia i MDM w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów danych automatycznego wdrażania urządzeń oraz obsługiwanych ograniczeniach, zobacz: Informacje dotyczące automatycznej rejestracji urządzenia w rozwiązaniu MDM oraz Pakiety danych MDM obsługiwane przez funkcję automatycznej rejestracji urządzeń w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Rejestracja wspólnych iPadów

Po włączeniu funkcji Wspólny iPad w rozwiązaniu MDM, dany iPad zostanie ponownie uruchomiony w środowisku współdzielonym po jego aktywacji i rejestracji w rozwiązaniu MDM. Działanie funkcji Wspólny iPad wymaga, aby każdy iPad był nadzorowany oraz dodany do usługi Apple School Manager. W przypadku korzystania z funkcji Wspólny iPad pomijane są wszystkie ekrany Asystenta ustawień wyświetlane po aktywacji urządzenia. Aby usunąć iPada z funkcji Wspólny iPad, musi on zostać wymazany i ponownie aktywowany przez Apple.

Wymagana rejestracja w MDM

Wiele organizacji edukacyjnych wybiera wymaganie rejestracji w MDM, aby wymusić zarządzanie urządzeniem oraz stosowanie określonych zasad. Gdy urządzenie dodane do usługi Apple School Manager jest aktywowane, wyświetla użytkownikowi nowy ekran, pozwalający na zarejestrowanie urządzenia w MDM. Jeśli Apple School Manager nie wymaga rejestracji urządzenia w MDM, użytkownik może pominąć tę rejestrację, aby uniknąć zarejestrowania urządzenia w MDM.

Uwierzytelniana rejestracja w MDM

Rozwiązania MDM pozwalają także na włączenie wymagania podania przez użytkownika nazwy i hasła (w Asystencie ustawień) w celu ukończenia rejestracji w MDM. Rejestrowanie uwierzytelniane wymuszane jest przez rozwiązanie MDM i może uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom wykonanie wszystkich kroków ustawień i korzystanie z urządzenia. Rejestrowanie uwierzytelniane pozwala także rozwiązaniu MDM na łączenie użytkownika z urządzeniem, umożliwiając zarządzanie MDM na poziomie użytkownika lub grupy użytkowników, a także na poziomie urządzenia lub grupy urządzeń.

Uniemożliwianie wyrejestrowania z MDM

Gdy urządzenie zostanie zarejestrowane w MDM przy użyciu usługi Apple School Manager, można wybrać, aby z urządzeń nadzorowanych nie można było usunąć profilu rejestracji w MDM. Uniemożliwia to użytkownikom samodzielne wyrejestrowanie z MDM. Wyrejestrowanie może zostać przeprowadzone tylko z poziomu rozwiązania MDM.

Wyłączanie ekranów Asystenta ustawień

Na urządzeniach zarejestrowanych w rozwiązaniu MDM, których numery seryjne są obecne w usłudze Apple School Manager, można wyłączyć określone ekrany Asystenta ustawień iOS, aby usprawnić obsługę użytkownikom. Nie jest jednak możliwe pominięcie przy użyciu usługi Apple School Manager trzech pierwszych ekranów Asystenta ustawień na iPadzie (dotyczących wyboru języka, kraju lub regionu oraz sieci Wi-Fi). Ekrany te wyświetlane są przed aktywacją urządzenia i przed pobraniem jego konfiguracji.

Jeśli Twoja organizacja rejestruje urządzenia przy użyciu usługi Apple School Manager oraz zarządza nimi przy użyciu rozwiązania MDM, to Ty konfigurujesz wszystkie urządzenia. W tej sytuacji:

 • Urządzenie może pozostawać w trybie Asystenta ustawień podczas konfigurowania przy użyciu rozwiązania MDM, zanim uczestnik zajęć rozpocznie z nim interakcję

 • Pominięcie określonego ekranu Asystenta ustawień powoduje przyjęcie domyślnych ustawień danej funkcji

Jeśli nie ograniczysz trwale dostępu do tych funkcji przy użyciu rozwiązania MDM, użytkownicy będą mogli je skonfigurować po zakończeniu początkowej konfiguracji urządzenia Apple.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ekranów Asystenta ustawień, zobacz: Zarządzanie Asystentem ustawień na urządzeniach Apple w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Wyłączanie łączenia w parę iPada z komputerem

Urządzeniom nadzorowanym można zablokować możliwość łączenia z komputerem Mac lub PC w celu synchronizacji zawartości, wyświetlania książek w aplikacji Książki lub przesyłania zdjęć i wideo z aparatu. Jeśli łączenie w parę zostanie wyłączone podczas aktywacji, nie może zostać później włączone ponownie. Jeśli łączenie w parę jest włączone, może zostać ograniczone lub włączone zdalnie przy użyciu rozwiązania MDM (za pośrednictwem profilu konfiguracji). Dopuszczenie łączenia w parę zapewnia najlepsze działanie niezależnie od modelu wdrażania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zarządzanie łączeniem urządzeń Apple w parę przez USB i Thunderbolt w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Oprócz zapewnienia dostępu do sieci Wi-Fi w placówce edukacyjnej wiele okręgów szkolnych pomaga także uczestnikom zajęć w nauce z dowolnego miejsca, wdrażając iPady z obsługą sieci komórkowej.

Omówienie

Wdrożenia obejmujące urządzenia komórkowe różnią się od wdrożeń na Wi-Fi w wielu ważnych aspektach, pojawiają się więc nowe elementy do rozważenia:

 • Typ modułu identyfikacji abonenta (SIM)

 • Wybór operatora

 • Wsparcie ze strony rozwiązania MDM

 • Filtrowanie zawartości

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo: Planning for Cellular Connectivity (Planowanie połączenia przez sieć komórkową).

eSIM oraz fizyczna karta SIM

Aktywacja usługi komórkowej wymaga karty SIM lub eSIM dostarczonej przez operatora. Karty eSIM są preferowane z wielu powodów, ale Twój lokalny operator może nie obsługiwać ich w skali potrzebnej w Twojej organizacji. Wybór operatora powinien również uwzględniać zasięg w miejscu zamieszkania użytkowników, położenie szkoły, a także wszelkich miejsc, w których urządzenia są początkowo konfigurowane.

Wybór operatora

Niektóre iPady obsługują połączenie z siecią komórkową. Aby najlepiej wykorzystać to połączenie podczas planowania wdrożenia, upewnij się, że wybrany został operator odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Ponieważ karty eSIM są oparte na oprogramowaniu, zapewniają znacznie większą elastyczność wdrażania, a także są łatwiejsze do zabezpieczenia. Administratorzy mogą zdalnie uruchamiać instalację karty eSIM oraz ograniczać użytkownikowi możliwość usunięcia jej z urządzenia. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany operatora komórkowego dla urządzeń po ich wdrożeniu wśród użytkowników, polecenie MDM umożliwia dokonanie tej zmiany bez udziału użytkownika. Korzystanie z kart eSIM ma także inne zalety. Na przykład, jeśli jest to dozwolone, użytkownik może także przełączyć na poprzednią kartę eSIM, wybierając Ustawienia > Sieć komórkowa.

Wybierając operatora, zapytaj o następujące rzeczy:

 • Jaki jest okres tworzenia i udostępniania kart eSIM po podpisaniu umowy, aby można je było przypisać do obsługiwanych iPhone’ów i iPadów?

 • Czy operator obsługuje funkcję Apple Lookup Service (ALS), umożliwiającą automatyzację instalacji kart eSIM?

 • Czy operator umożliwia użytkownikom przenoszenie kart eSIM między iPadami?

 • Jaki jest adres URL serwera eSIM Twojego operatora (znanego jako serwer SM-DP +)?

  • Upewnij się, że zapory sieciowe nie blokują dostępu do serwera eSIM operatora.

  • Podczas instalacji kart eSIM przy użyciu rozwiązania MDM musi być używana nazwa hosta serwera eSIM operatora.

 • Jeśli chodzi o zasięg i pojemność sieci komórkowej, czy operator może:

  • Przeprowadzić badanie wież komórkowych w pobliżu miejsc, w których będą poświadczane urządzenia i gdzie może odbywać się zdalne nauczanie?

Uwaga: Operatorzy mogą nie być przygotowani na liczbę urządzeń jednocześnie oczekujących w kolejce do poświadczenia eSIM. Wielu operatorów żąda informacji o planowanym przeprowadzaniu zautomatyzowanego poświadczania.

Filtrowanie zawartości

Urządzenia poświadczone poza siecią szkolną mogą wymagać dostosowania strategii filtrowania treści. Urządzenia te korzystają z sieci komórkowych, oraz domowych lub publicznych sieci Wi-Fi. Jeśli istniejące rozwiązania do filtrowania treści opierają się na wykorzystaniu sieci lokalnych (należących do szkoły) w celu zapewnienia filtrowania treści, wymagane jest nowe podejście. Jednym z rozwiązań jest kierowanie całego ruchu z powrotem przez sieć szkolną (przy użyciu VPN lub globalnej konfiguracji proxy), ale może to wymagać modernizacji szkolnego połączenia z Internetem lub innych elementów infrastruktury.

Rozwiązania filtrujące oparte na chmurze mogą być lepiej dostosowane do urządzeń komórkowych, ponieważ nie wymagają one danych do przesyłania tam i z powrotem przez sieć szkolną.

Filtrowanie treści na urządzeniu za pomocą aplikacji korzystających z szablonu roboczego Apple Network Extensions zapewnia najlepsze doświadczenie użytkownika, ponieważ z urządzenia jest wysyłany bardzo mały ruch, a elementy sterujące filtrowaniem treści są zarządzane lokalnie.

Korzystając z filtrowania treści, należy wziąć pod uwagę, że rozwiązania do filtrowania oparte na plikach VPN/PAC nie filtrują ruchu hotspotów osobistych. Do profilu konfiguracji można dodać ograniczenie uniemożliwiające korzystanie z hotspotu osobistego.

Uwaga: Niektórzy operatorzy (tacy jak T-Mobile w Stanach Zjednoczonych) używają w sieci komórkowej wyłącznie adresów IPv6. Każde rozwiązanie filtrowania treści powinno zostać sprawdzone pod kątem zgodności z sieciami używającymi wyłącznie adresów IPv6.

Wdrażanie iPadów z kartami eSIM

Aby wdrożyć urządzenia iPad na dużą skalę przy użyciu kart eSIM, należy zebrać identyfikatory urządzeń, wysłać je do operatora, zarejestrować urządzenia w rozwiązaniu MDM, a następnie wysłać polecenie MDM w celu aktywowania kart eSIM.

 1. Zbierz wymagane identyfikatory (numer seryjny, IMEI, EID) przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Od działu sprzedaży Apple.

  • Skanując kody kreskowe na opakowaniach produktów.

  • Poprzez powiązanie urządzeń z Makiem i użycie aplikacji Apple Configurator lub narzędzia wiersza poleceń cfgutil w celu wyeksportowania numeru seryjnego i IMEI. Nadal konieczne będzie uzyskanie identyfikatora EID każdego urządzenia przy użyciu innych opisanych metod.

  • Jeśli urządzenia są już wdrożone, rozwiązania MDM mogą wysyłać zapytania o numer seryjny oraz IMEI, oraz (w systemach iOS 14 lub nowszych, oraz iPadOS 14 lub nowszych) o identyfikator EID.

 2. Wyślij te dane do operatora i uzyskaj od niego adres URL serwera eSIM.

 3. Gdy operator potwierdzi, że karty eSIM są gotowe, zarejestruj iPady w rozwiązaniu MDM.

 4. Przy użyciu rozwiązania MDM wyślij polecenie odświeżenia planów sieci komórkowej, zawierające adres URL serwera eSIM, aby aktywować karty eSIM. Zajrzyj do dokumentacji rozwiązania MDM, aby poznać kroki niezbędne do ukończenia tego etapu.

Podręcznik wdrażania Aeg Abe8122vnc

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Aeg Abe8122vnc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Aeg Abe8122vnc