Skrócona karta informacyjna Emerson Cf704sab03

Emerson CF704SAB03 to skrócona karta informacyjna, która dostarcza najważniejszych informacji na temat dostępnego na rynku modelu Emerson CF704SAB03. Jest to model lodówki, który wyposażony jest w wysokiej jakości, energooszczędny silnik, który jest w stanie utrzymać stałą temperaturę w lodówce. Wyposażony jest również w inteligentny system regulacji temperatury, który jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków otoczenia, aby zapewnić optymalne działanie lodówki. Lodówka ta jest również wyposażona w wysokiej jakości, wytrzymałe materiały, które są w stanie wytrzymać długi czas użytkowania. Emerson CF704SAB03 jest doskonałym wyborem dla osób szukających solidnej, niezawodnej lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona karta informacyjna Emerson Cf704sab03

W celu dodania nowego pracownika należy otworzyć z menu: Ogólne/ Pracownicy. Naciskamy przycisk Dodaj , otworzy się formatka, która pozwoli na dodanie nowej karty pracownika.

Karta pracownika dzieli się na cztery zakładki:

  • [Ogólne]
  • [Szczegółowe]
  • [Dodatkowe]
  • [Zgody]

Karta pracownika – zakładka Ogólne

Karta pracownika, zakładka Ogólne

Na zakładce [Ogólne] karty pracownika uzupełniamy poszczególne dane na jego temat, takie jak: Akronim – unikalny dla danego pracownika, Nazwisko i imiona, Imiona rodziców oraz Nazwisko rodowe, numer NIP i PESEL, Data i miejsce urodzenia oraz dane adresowe.

Karta pracownika – zakładka Szczegółowe

Karta pracownika, zakładka Szczegółowe

Na zakładce karta pracownika – informacje Szczegółowe – należy wprowadzić następujące dane:

Data zatrudnienia – data zatrudnienia danego pracownika.

Forma płatności – formy płatności zdefiniowane w konfiguracji. Po wyborze formy płatności z odroczonym terminem płatności uaktywnia się pole na wpisanie informacji o banku.

Współczynnik kosztów uzyskania – w przypadku, gdy pracownik odlicza standardowe koszty uzyskania przychodu – wpisujemy 1, w przypadku, gdy podatnik nie odlicza kosztów uzyskania przychodu – wpisujemy 0, w przypadku, gdy podatnik korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – wpisujemy odpowiedni współczynnik, np. 1, 25.

Współczynnik ulgi podatkowej – w przypadku, gdy podatnik korzysta ze standardowej ulgi podatkowej – wpisujemy 1; w przypadku, gdy podatnik nie korzysta z ulgi podatkowej (np. praca na drugi etat) – wpisujemy 0; w przypadku, gdy podatnik korzysta z podwyższonej ulgi podatkowej – wpisujemy odpowiedni współczynnik, np. 2.

Dotyczy wersji: 2019. 6. 1

Zwolnienie z PIT dla młodych  – parametr należy zaznaczyć w przypadku, gdy pracownik korzysta z zerowej stawki podatku dochodowego dla młodych pracowników (do 26 roku życia).

Kod pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – istotny z punktu widzenia naliczania i odprowadzania od pracownika składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Urząd Skarbowy – właściwy dla danego pracownika. Urząd skarbowy może zostać wybrany z listy urzędów, która otwierana jest przez naciśnięcie przycisku lub przez wpisanie akronimu danego urzędu.

Bank – informacje na temat banku pracownika, jak również konto, na które np. jest przelewana wypłata. Dane banku są pobierane z listy banków, która otwierana jest przez naciśnięcie przycisku . Automatyczne uzupełnienie danych banku następuje również po wpisaniu akronimu Banku, który znajduje się na liście banków.

Kategoria – miejsce na wprowadzenie dodatkowej cechy opisującej danego pracownika. Przy wyliczaniu Listy płac kategoria ta jest automatycznie przypisywana poszczególnym elementom wypłaty.

Nie rozliczaj płatności – parametr stosowany w przypadku, gdy z pracownikiem nie są prowadzone rozliczenia. Jeśli jest on zaznaczony – wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym pracownikiem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia.

Karta pracownika – zakładka Dodatkowe

Karta pracownika, zakładka Dodatkowe

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, na zakładce istnieje możliwość wskazania domyślnych kont księgowych pracownika.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa widoczne jest pole Zakład. Podczas dodawania formularza nowego pracownika/właściciela podpowiada się zakład domyślny.

Na zakładce wyświetlana jest również informacja na temat tego, kto dany zapis wprowadził i zmodyfikował, jak również daty tych operacji. Na tej zakładce znajduje się również pole na dodatkowe uwagi.

Dotyczy wersji: 2018. 5. 1

Karta pracownika – zakładka Zgody

Karta pracownika, zakładka Zgody

Na tej zakładce możliwe jest przypisywanie nowych zgód dla pracownika, ich przeglądanie oraz edycja (np. wycofanie udzielonej zgody) za pomocą ikony lupy  oraz usuwanie za pomocą ikony kosza .

Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowej zgody pracownika.

Karta informacyjna Mam rozrusznik serca w zestawie z opaską silikonową.

KARTA

Karta informacyjna Mam rozrusznik serca, może pomóc w sytuacji zagrożenia życia, pomaga ustalić co jest powodem pogorszenia się stanu zdrowia i określić sposób działania.

Kolor: czerwona

Wymiary karty: 85mm x 54mm

Informacje na karcie:

- przód: imię i nazwisko
- tył: informacja o posiadaniu rozrusznika serca oraz skrócona informacja o postępowaniu w sytuacji udzielania pomocy, miejsce na dodatkowe informacje

Kolor karty może odbiegać od przedstawionego na zdjęciu.
Istnieje możliwość wydrukowania karty według pomysłu klienta lub nadrukowania na nie danych podanych przy składaniu zamówienia.


OPASKA SILIKONOWA:

Opaska noszona na nadgarstku, może ułatwić powiadomienie służb ratowniczych o wstawionym rozruszniku serca.

Na wewnętrznej stronie opaski można umieścić dowolne informacje: np. telefon kontaktowy itp.

Materiał: silikon

Kolor: czerwony

Opakowanie: 1 szt.

Obwód wewnątrz: ok. 19, 5 cm

Szerokość: 12 mm

Rozmiar: 12 x 202 x 2 mm

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem.

Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o informacje.

8697

Karta informacyjna Mam rozrusznik serca w zestawie z opaską silikonową.

Karta informacyjna Mam ROZRUSZNIK SERCA z opaską silikonową

X

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Pacjent ma prawo do:

  1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

- wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej,

- świadczeń specjalistycznych, rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne,
hospitalizacji, przejazdu środkami transportu sanitarnego.

2. Prawo pacjenta do informacji:

- informacji o swoim stanie zdrowia oraz informacji o jego pielęgnacji i zabiegach
pielęgniarskich,

- identyfikacji personelu oraz informacji o prawach pacjenta.

3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:

- prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji

uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem oraz informacji związanych ze stanem
zdrowia pacjenta.

4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych:

- prawo do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia medycznego, cofnięcia zgody lub
sprzeciwu.

5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:

- prawo do intymności i zapewnienia godności w trakcie udzielania świadczeń i wykonywania
zabiegów podczas pobytu w szpitalu,

- do obecności w trakcie hospitalizacji osoby bliskiej oraz do umierania w spokoju i godności.

6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:

- prawo do dostępu do dokumentacji medycznej,

- prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji.

7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego

- pacjent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec opinii wydanej przez lekarza o jego stanie
zdrowia,

- prawo wniesienia sprzeciwu do Komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

- pacjent ma prawo do kontaktu z rodziną, w tym kontaktu korespondencyjnego i osobistego,

- pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

- prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną religią,

- w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia szpital zapewnia pacjentowi kontakt z duchownym jego
wyznania oraz zapewnia prawo uczestnictwa w obrzędach modlitewnych.

10. prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

- pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym.

11. Prawo do skargi

- pacjent ma prawo zwrócić się z interwencją do osoby bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,

- pacjent ma prawo zwrócić się do Dyrektora SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

- pacjent ma prawo zwrócić się do Pełnomocnika ds. praw pacjenta powołanego przez Dyrektora SPZOZ w Radzyniu Podl.

Obowiązkiem Pacjenta jest:

- przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów szpitalnych;

- przekazania do depozytu szpitalnego lub oddania rodzinie ubrania i obuwia;

- przestrzegania rozkładu dnia w oddziale, w którym jest hospitalizowany tj. w szczególności:
- w porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach,

- przestrzegania ciszy nocnej w oddziale

- w czasie ciszy nocnej przebywania na swojej sali;

- informowania pielęgniarkę dyżurną o każdorazowym opuszczeniu oddziału;

- nie opuszczania szpitala, z wyjątkiem koniecznych ze względów leczniczych wyjść na konsultacje, zabiegi, badania zlecone lub specjalnych zezwoleń wydanych przez ordynatora lub jego zastępcę;

- poddania się badaniu przez lekarza przyjmującego do szpitala;

- poddania się niezbędnym zabiegom sanitarno – higienicznym;

- stosowania się do zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz innego personelu medycznego;

- współpracowania z zespołem terapeutycznym w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia;

- przestrzegania /higieny/ czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności;

- przestrzegania diety ustalonej przez lekarza oraz nie podawania posiłków i napojów przyniesionych spoza szpitala innym pacjentom;

- pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego. Ordynator i lekarz prowadzący odpowiedzialny jest za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale;

- szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji;

- stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, na terenie szpitala;

- szanowania wyposażenia i pomieszczeń zakładu;

- przestrzegania zasad korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego;

- przestrzegania zakazu manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i grzewczych;

- ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z winy pacjenta.

 Szanowny Pacjencie szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków Pacjenta znajdują się w Karcie Praw i Obowiązków Pacjenta SPZOZ w Radzyniu Podlaskim wprowadzonym Zarządzeniem 61/2019 r. z dnia 19. 12. 2019 r. Dokument dostępny jest w pełnej wersji w dyżurce pielęgniarek w każdym oddziale szpitalnym SPZOZ w Radzyniu Podlaskim oraz w rejestracji POZ, AOS i Rejestracjach Działu Diagnostyki Obrazowej

Pełna treść Praw Pacjenta znajduje się w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01 - 171 Warszawa; Sekretariat: fax. : (22) 506-50-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia interesantów w Biurze Poniedziałek - piątek w godzinach określonych na stronie www. pl/kontakt/mozliwosc-kontaktu/

Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 800-190-590 (pn. - pt. w godz. 8. 00 - 18. 00); Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www. pl

Skrócona karta informacyjna Emerson Cf704sab03

Bezpośredni link do pobrania Skrócona karta informacyjna Emerson Cf704sab03

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona karta informacyjna Emerson Cf704sab03